Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną w zakresie wielu dziedzin prawa na rzecz:

 • osób fizycznych w ich sprawach prywatnych, jak i w sprawach dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej lub zawodowej,

a także na rzecz:

 • osób prawnych (np. spółek z o.o., spółdzielni, stowarzyszeń rejestrowych) i
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (np. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, stowarzyszeń zwykłych, wspólnot mieszkaniowych).

 

Świadczona pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych i poza procesowych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów, ugód, regulaminów, itp.,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami, organami administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwami państwowymi, urzędami, bankami i innymi instytucjami.

Kancelaria prowadzi także sprawy pozasądowe Klientów oraz zapewnia stałą obsługę prawną.

 

 

Zakres oferowanej pomocy prawnej, w ramach miedzy innymi poniższych dziedzin prawa, obejmuje w szczególności:

 

Prawo cywilne:

 • Sprawy wynikające z naruszenia dóbr osobistych.
 • Sprawy związane z własnością i posiadaniem nieruchomości (np. o zaniechanie naruszania prawa własności, eksmisję, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, zapłatę za bezumowne korzystanie).
 • Sprawy związane z prawem ochrony konsumentów (rękojmia, gwarancja, klauzule niedozwolone).
 • Sprawy związane z umowami cywilnoprawnymi (np. sporządzanie, opiniowanie, dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów).
 • Sprawy ubezpieczeniowe, w tym o zapłatę odszkodowania.
 • Prawo spadkowe (np. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek).
 • Windykacja należności poprzez sporządzanie wezwań do zapłaty, negocjacje z dłużnikami, zawarcie ugody, prowadzenie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego.

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • Sprawy pomiędzy małżonkami (np. rozwód, separacja, podział majątku wspólnego).
 • Sprawy ze stosunku pomiędzy rodzicami a dziećmi (np. alimenty, kontakty z dzieckiem, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej).
 • Sprawy o ubezwłasnowolnienie.

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • Sprawy o zapłatę wynagrodzenia, odprawy, ekwiwalentu za urlop, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, mobbingu, itp.
 • Sprawy o przywrócenie do pracy.
 • Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy.
 • Przygotowywanie i opiniowanie aktów prawnych z zakresu prawa pracy (np. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów, itp.).
 • Odwołania od decyzji ZUS i KRUS w sprawach świadczeń rentowych i emerytalnych.

 

Prawo spółek handlowych:

 • Tworzenie i rejestracja spółek osobowych i kapitałowych.
 • Sporządzanie projektów umów, statutów, regulaminów, uchwał, protokołów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem spółek.
 • Obsługa organów spółek.
 • Prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem uchwał wspólników.
 • Dochodzenie roszczeń od członków zarządu za zobowiązania spółki.

 

Prawo gospodarcze.

Prawo spółdzielcze.

Prawo wekslowe.

 

tel. +48 608 620 470
e-mail: sylwesterostrowski@wp.pl

Siedziba Kancelarii:
ul. Brukarska 5A
81-163 Gdynia

Biuro:
ul. Sportowa 8
81-300 Gdynia