KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Sylwester Ostrowski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Kancelaria Radcy Prawego Sylwester Ostrowski z siedzibą w Gdyni (81-163) ul. Brukarska 5A.
  2. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści korespondencji, w celu:

a)       umożliwienia kontaktu e-mailowego z Administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;

b)      dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami;

c)       przyjmowania korespondencji, w tym: pism, ofert, reklamacji i innych, w  formie elektronicznej;

d)      ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – prawnie uzasadnionym interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów, kontrahentów i osób trzecich.

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:

a)       prawnie uzasadniony interes Administratora oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z Administratorem;

b)      niezbędność do realizacji umowy zawartej z klientem lub kontrahentem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;

c)       dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dotyczących usług Administratora, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez Administratora informacji o usługach na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz informacje o usługach wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;

d)      prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator zobowiązany jest przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator współpracuje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności podmiot świadczący usługi informatyczne.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez trzy lata, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości Administrator będzie przechowywał do 6 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  4. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  6. W toku przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
tel. +48 608 620 470
e-mail: sylwesterostrowski@wp.pl

Siedziba Kancelarii:
ul. Brukarska 5A
81-163 Gdynia

Biuro:
ul. Sportowa 8
81-300 Gdynia